CEEDS China Visiting Trip During Easter Holiday

CEEDS China Visiting Trip During Easter Holiday

Participants: Jun Kong, Feng Li, Yi Yao, Suzanne Nanga, Tom Fryer Itinerary: Mar. 24-27: Chengdu Mar. 28: Nanjing Mar. 29: Changzhou Mar. 30: Wuxi Mar. 31-Apr.1: Shanghai Apr. 2-3: Suzhou Apr. 4: Wuzhen Apr. 5-6: Hangzhou Apr. 7: Ningbo Apr. 8: Yichang CEEDS China...